Constitution apostolique Spirituali militum curae
de Jean-Paul II, promulgué le 21/04/1986

Texte Latin

IOANNES PAULUS

EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEIAD PERPETUAM REI MEMORIAM

CONSTITUTIO APOSTOLICA 

SPIRITUALI MILITUM CURAE

 

Spirituali militum curae pro varia rerum opportunitate Eccle sia eximia sollicitudine consulere semper voluit. Ipsi enim quendam socialem coetum constituunt atque “ob peculiares eorundem vitae condiciones” (Christus Dominus, 43), sive voluntarie et stabiliter copiis incorporentur sive lege ad ipsas vocentur ad tempus determinatum, concreta atque specifica curae pastoralis forma indigent; cui necessitati, per temporum decursum, sacra Hierarchia, praesertim vero Romani Pontil’ices, pro suo munere servitii seu “diakoniae” (Lumen Gentium, 24), aptioribus modis in singulis casibus providit per iurisdictionem personis et adiunctis aptiorem. Quamobrem passim constitutae sunt structurae ecclesiasticae pro singulis nationibus, quibus Praelatus praeficiebatur congruis facultatibus praeditus (Hi Praelati quandoque constituebantur «perinde ac si quoad clericos saeculares eorum veri praesules et pastores» essent - INNOCENTII X Cum Sicut Maiestatis, 26 sept. 1645: «Bullarium Romanum», Taurini 1868, t. XV, p. 410). 

S. Congregatio Consistorialis sapientes hac de re normas condidit in Instr. “Sollemne Semper”, d. 23 Aprilis 1951 (AAS 43 (1951) 562-565). Nunc vero tempus advenisse dicendum est, ut normae praedictae recognoscantur, quo maiore vi atque eificacitate polleant. Ad id ducit in primis Concilium Vaticanum II, quod viam stravit aptioribus inceptis ad peculiaria opera pastoralia perficienda (Cfr. Presbyterorum Ordinis, 10) necnon Ecclesiae actionem in mundo nostri temporis perpendit, etiam quod ad pacem attinet in orbe universo fovendam ac promovendam, qua in re qui in militia versantur “tamquam securitatis libertatisque populorum ministros” sese habere debent, nam “dum hoc munere recte funguntur, vere ad pacem stabiliendam conferunt” (Gaudium et Spes, 79). 

Hoc suadet quoque magna rerum commutatio quae facta est non modo ad militiae professionem atque ad vitae militaris adiuncta quod attinet, sed etiam ad communem sensum societatis huius temporis de natura ac munere copiarum in societate vitae hominum inter ipsos. Ad hoc denique impellit novi Codicis Iuris Canonici promulgatio, qui re vera ad pastoralem militum curam se refert, immutatas relinquens normas hactenus vigentes (Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 569), quae tamen hodie opportune revidentur, ut ex apta rerum compositione fructus uberiores oriantur. Huiusmodi vero normae eaedem esse non possunt pro cunctis nationibus, cum numerus fidelium catholicorum qui militiae addicuntur non idem ubique sit sive absolute sive relative, cumque adiuncta valde inter se differant pro singulis locis. Congruit igitur ut generales quaedam normae hic statuantur, quae omnibus Ordinariatibus militaribus - hactenus Vicariatus castrense dictis - applicentur, quaeque statutis a Sede Apostolica pro unoquoque Ordinariatu conditis compleantur, intra ambitum tamen huius legis generalis. 

Sequentes ergo normae statuuntur: 

Par. 1 Ordinariatus militares, qui etiam castrenses vocari possunt, quique dioecesibus iuridice assimilantur, sunt peculiares circumscriptiones ecclesiasticae, quae propriis reguntur statutis ab Apostolica Sede conditis, in quibus pressius determinabuntur huius Constitutionis praescripta, servatis ubi exstent Conventionibus inter Sanctam Sedem et Nationes initis (Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 3). 

Par. 2 Ubi adiuncta id suadeant, auditis quorum interest Episcoporum Conferentiis, novi Ordinariatus militares ab Apostolica Sede erigentur.  

II 

Par. 1 Ordinariatui militari, ut proprius, praeficitur Ordinarius dignitate episcopali pro norma insignitus, qui omnibus gaudet iuribus Episcoporum dioecesanorum eorundemque obligationibus tenetur, nisi aliud ex rei natura vel statutis particularibus constet. 

Par. 2 Ordinarium militarem libere Summus Pontifex nominat, aut legitime designatum instituit vel confirmat (Cfr. ibid., cann. 163 et 377 par. 1). 

Par. 3 Ut huic peculiari operi pastorali totis viribus incumbere possit, Ordinarius militaris pro norma ab aliis Officiis animarum curam secumferentibus liber manebit, nisi peculiaria Nationis adiuncta aliud suadeant. 

Par. 4 Inter Ordinariatum militarem et alias Ecclesias particulares arctum vinculum communionis atque virium coniunctio in actione pastorali vigeant oportet.  

III 

Ordinarius militaris pertinet ipso iure ad Episcopo rum conferentiam illius nationis in qua Ordinariatus sedem habet.  

IV 

Ordinarii militaris iurisdictio est: 

1° personalis, ita ut exerceatur erga personas ad Ordinariatum pertinentes, etiam si quandoque versentur extra fines nationis; 

2° ordinaria, tum fori interni tum fori externi; 

3° propria sed cumulativa cum iurisdictione Episcopi dioecesani, nam personae ad Ordinariatum pertinentes esse pergunt fideles etiam illius Ecclesiae particularis cuius populi portionem ratione domicilii vel ritus efformant.  

Stationes vero ac loca militibus reservata primo et principaliter subsunt iurisdictioni Ordinarii militaris; secundario autem iurisdictioni Episcopi dioecesani, quoties scilicet Ordinarius militaris eiusve cappellani desint: quo in casu tum Episcopus dioecesanus tum parochus iure proprio agunt.  

VI 

Par. 1 Praeter illos de quibus in sequentibus parr. 3 et 4, Ordinariatus castrensis presbyterium efformant illi sacerdotes, sive saeculares sive religiosi, qui congruis qualitatibus praediti ad hoc peculiare opus pastorale rite perficiendum atque de consensu sui Ordinarii, officio in Ordinariatu militari funguntur. 

Par. 2 Episcopi dioecesani necnon competentes Superiores religiosi Ordinariatui castrensi concedant numero sufEcienti sacerdotes et diaconos huic muneri idoneos. 

Par. 3 Ordinarius militaris, probante Sancta Sede, seminarium erigere potest eiusque alumnos, specifica formatione spirituali ac pastoralis donatos, in Ordinariatu ad sacros ordines promovere. 

Par. 4 Alii quoque clerici possunt in Ordinariatu castrensi incardinari, ad normam iuris. 

Par. 5 Consilium presbyterale habeat propria statuta ab Ordinario approbata, attentis normis ab Episcoporum conferentia prolatis (Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 496).  

VII 

Intra ambitum sibi designatum et erga personas sibi commissas, sacerdotes qui in Ordinariatu cappellani nominantur parochorum iuribus gaudent et officiis tenentur, nisi ex rei natura vel statutis particularibus aliud constet, cumulative vero cum loci parocho, ad normam Art. IV.  

VIII 

Quoad Religiosos vero et Societatem vitae apostolicae sodales, qui servitio Ordinariatus operam dant, Ordinarius studiose incumbat ut iidem in fidelitate erga vocationem et identitatem sui cuiusque Instituti proficiant et arcte cum suis superioribus coniungantur.

IX 

Cum omnes fideles ad aedificationem Corporis Christi cooperari debeant (Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 208), Ordinarius eiusque presbyterium curent ut fideles laici Ordinariatus, sive uti singuli sive consociati, suas partes gerant tamquam fermentum apostolicum, sed et missionale, inter ceteros milites cum quibus vitam agunt.  

Praeter alios qui in statutis, ad normam Art. I determinantur, ad Ordinariatum militarem pertinent et sub eius iurisdictione inveniuntur: 

1° Fideles qui sunt milites necnon alii qui copiis addicantur, dummodo legibus civilibus pro iisdem latis astringantur; 

2° qui eorumdem familiam constituunt, coniuges nempe ac liberi, illi etiam qui quamvis sui iuris, in eadem domo degunt; necnon propinqui ac famuli in eadem domo pariter degentes; 

3° qui militaria instituta frequentant vel in militaribus nosocomiis, senum hospitiis aliisve similibus locis degunt eorumve servitio addicuntur; 

4° omnes utriusque sexus fideles sive alicui Instituto religioso adscripti sive non, qui munere stabili funguntur, sibi collato ab Ordinario militari aut de ipsius consensu.  

XI 

Ordinarius militaris a Congregatione pro Episcopis vel a Congregatione pro Gentium Evangelizatione dependet et pro casuum diversitate quaestiones pertractat cum competentibus Romanae Curiae Dicasteriis.  

XII 

Ordinarius militaris singulis quinquenniis relationem Sedi Apostolicae exhibebit de statu Ordinariatus, iuxta praescriptam formulam. Item Ordinarius obligatione tenetur visitationis ad limina, ad normam iuris (Cfr. Codex Iuris Canonici, cann. 399 et 400, parr. 1 et 2; cfr. etiam SACRAE CONGR. CONSISTORIALIS Decr. De Sacrorum liminum visitatione a Vicariis Castrensibus peragenda, die 28 febr. 1959: AAS 51 (1959) 272-274).  

XIII 

In statutis particularibus, servatis semper ubi extent Conventionibus inter S. Sedem et Nationes initis, determinabitur inter alia: 

1° quo loco ecclesia Ordinarii castrensis eiusque curia consistant; 

2° an unus vel plures esse debeant Vicarii generales necnon qui alii nominandi sint curiae officiales; 

3° quid de condicione ecclesiastica Ordinarii castrensis ceterorumque sacerdotum vel diaconorum Ordinariatui militari addictorum durante et cessante munere, necnon quae normae servandae sint quoad eorum militarem condicionem; 

4° quomodo providendum sit in casu sedis vacantis vel impeditae; 

5° quid de consilio pastorali sive totius Ordinariatus sive locali, attentis normis Codicis Iuris Canonici; 

6° qui libri de Sacramentorum administratione deque statu personarum habendi sint, iuxta leges universales et Episcoporum conferentiae praescripta.  

XIV 

Quoad causas iudiciales fidelium Ordinariatus militaris, competens est in prima istantia tribunal dioecesis in qua Ordinariatus militaris curia sedem habet; in statutis vero stabiliter designabitur tribunal appellationis. Si autem Ordinariatus suum habeat tribunal, appellationes deferentur ad tribunal quod ipse Ordinarius castrensis, probante Sede Apostolica, stabiliter designaverit (Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 1438 n. 2). 

Quae Constitutione hac Nostra praescripsimus vigere incipient a die 21 Iulii vertentis anni. Normae vero iuris particularis vigere pergunt, quatenus cum hac Constitutione Apostolica congruunt, sed uniuscuiusque Ordinariatus castrensis statuta, ad normam Art. I redacta, intra tempus unius anni ab eadem die computandum, recognitioni Sanctae Sedis subicienda sunt. 

Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus sit, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis.  

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXI mensis Aprilis, anno MCMLXXXVI, Pontificatus Nostri octavo.  

IOANNES PAULUS PP. II


Source : http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/la/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19860421_spirituali-militum-curae.html

Texte Français

JEAN-PAUL,

ÉVÊQUE, 

SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU POUR PERPÉTUELLE MÉMOIRE 

CONSTITUTION APOSTOLIQUE 

SPIRITUALI MILITUM CURAE

 

Avec une louable sollicitude, l’Église s’est toujours efforcée de pourvoir à l’assistance spirituelle des militaires, selon les diverses exigences. 

Car ils constituent en fait un groupe social déterminé et, « à cause des conditions particulières de leur vie » [1], soit qu’ils fassent partie des forces armées volontairement et de manière stable, soit qu’ils y soient appelés par la loi pour un temps déterminé, ils ont besoin d’une forme concrète et spécifique d’assistance pastorale. Au cours des temps, la hiérarchie, et en particulier les Pontifes romains, à cause de leur devoir de service ou « diaconie » [2], ont pourvu à cette exigence, dans chaque cas, de la meilleure manière possible, par une juridiction qui correspondait davantage aux personnes et aux circonstances. Ainsi furent constituées peu à peu des structures ecclésiastiques en chaque nation, auxquelles on nommait un prélat muni des facultés nécessaires [3]. 

La S. Congrégation Consistoriale publia en la matière des normes sages par l’Instruction Sollemne semper, du 23 avril 1951 [4]. Mais maintenant on doit dire que le temps est venu de revoir ces normes, afin qu’elles aient une force et une efficacité plus grandes. À cela porte avant tout le Concile Vatican II, qui ouvrit la voie à la mise en œuvre d’initiatives pastorales de la manière la plus apte [5], et qui accorda une grande attention à l’intervention de l’Église dans le monde contemporain, y compris en ce qui concerne l’édification et la promotion de la paix dans le monde entier. Dans cette ligne, ceux qui accomplissent le service militaire doivent se considérer « comme des ministres de la sécurité et de la liberté des peuples », car lorsqu’ « ils accomplissent ce devoir de manière droite, ils concourent eux aussi véritablement à la stabilité de la paix » [6]. 

Cela est conseillé aussi par les grands changements qui se sont produits non seulement en ce qui concerne la profession et les conditions de la vie militaire, mais aussi quant à la signification que la société de notre temps donne communément à la nature et aux buts poursuivis par les forces armées dans la réalité de la vie humaine. À ce changement, enfin, a conduit la promulgation du nouveau Code de droit canonique qui, en fait, en ce qui concerne la pastorale des militaires, a laissé inchangées les normes jusqu’ici en vigueur [7] ; celles-ci sont cependant révisées aujourd’hui de manière opportune afin que, de leur structure équilibrée, découlent des fruits plus abondants. 

Les normes de ce genre, en vérité, ne peuvent être identiques pour toutes les nations, car le nombre des catholiques engagés dans le service militaire n’est pas le même partout, que ce soit de manière absolue ou relative, et les circonstances sont très différentes selon les lieux. 

Il est donc opportun que soient établies ici certaines normes générales, valables pour tous les Ordinariats militaires — appelés jusqu’ici Vicariats militaires —, et qu’elles soient ensuite complétées, dans le cadre de cette loi générale, par des statuts édictés par le Siège apostolique à l’intention de chaque Ordinariat. 

Nous établissons donc les normes suivantes : 

I. § 1. Les Ordinariats militaires, que l’on peut aussi appeler Ordinariats aux armées, et qui sont juridiquement assimilés aux diocèses, sont des circonscriptions ecclésiastiques particulières, régies par leurs statuts publiés par le Siège apostolique, dans lesquels seront précisées plus en détail les prescriptions de la présente Constitution, demeurant valides, là où elles existent, les conventions stipulées entre le Saint-Siège et les États [8] ; 

§ 2. Là où les circonstances le demandent, les Conférences épiscopales intéressées ayant été entendues, de nouveaux Ordinariats militaires seront érigés par le Siège apostolique. 

II. §1. À la tête de l’Ordinariat militaire est placé, comme Ordinaire propre, un Ordinaire qui est normalement revêtu de la dignité épiscopale, qui jouit de tous les droits et est tenu à toutes les obligations des évêques diocésains, à moins que cela n’apparaisse différemment par la nature des choses ou les statuts particuliers ; 

§ 2. Le Souverain Pontife nomme librement l’Ordinaire militaire, ou bien institue ou confirme le candidat légitimement désigné [9] ; 

§ 3. Pour qu’il puisse s’appliquer de toutes ses forces à cette mission pastorale particulière, l’Ordinaire militaire sera en principe libre de toutes autres fonctions qui comportent le soin des âmes, à moins que les exigences particulières d’une nation ne conseillent autre chose ; 

§ 4. Entre l’Ordinariat militaire et les autres Églises particulières, il doit exister un lien étroit de communion et une coordination des forces dans l’action pastorale. 

III. L’Ordinaire militaire fait partie de droit de la Conférence épiscopale de la nation où l’Ordinariat a son siège. 

IV. La juridiction de l’Ordinaire militaire est : 

1. Personnelle, de sorte qu’elle s’exerce sur les personnes qui appartiennent à l’Ordinariat, même si elles se trouvent parfois en dehors des frontières nationales ; 

2. Ordinaire, tant au for interne qu’au for externe ; 

3. Propre, mais cumulative avec la juridiction de l’évêque diocésain, car les personnes appartenant à l’Ordinariat continuent à être des fidèles de cette Église particulière dont ils sont une partie du peuple, en raison du domicile ou du rite. 

V. Les camps et les lieux réservés d’abord et principalement aux militaires sont soumis à la juridiction de l’Ordinaire militaire ; cependant, d’une manière secondaire, ils sont soumis également à la juridiction de l’évêque diocésain chaque fois que font défaut l’Ordinaire militaire et ses aumôniers : en ce cas, l’évêque diocésain comme le curé agissent par droit propre. 

VI. § 1. Outre ceux dont traitent les paragraphes 3 et 4 suivants, le presbyterium de l’Ordinariat aux armées est formé des prêtres, tant séculiers que religieux, qui, dotés des qualités nécessaires pour exercer avec profit ce ministère pastoral particulier, et munis du consentement de leur propre Ordinaire, exercent une fonction dans l’Ordinariat militaire ; 

§ 2. Que les évêques diocésains ainsi que les supérieurs religieux compétents accordent à l’Ordinariat aux armées un nombre suffisant de prêtres et de diacres aptes à cette mission ; 

§ 3. L’Ordinaire militaire peut, avec l’approbation du Saint-Siège, ériger un séminaire et admettre ses élèves aux ordres sacrés pour l’Ordinariat, une fois achevée leur formation spirituelle et pastorale spécifique ; 

§ 4. D’autres clercs peuvent aussi être incardinés, selon les normes du droit, dans l’Ordinariat aux armées ; 

§ 5. Que le Conseil presbytéral ait ses statuts, approuvés par l’Ordinaire, compte tenu des normes édictées par la Conférence épiscopale [10]. 

VII. Dans le cadre qui leur est assigné et à l’égard des personnes qui leur sont confiées, les prêtres qui sont nommés aumôniers dans l’Ordinariat jouissent des droits et sont tenus d’observer les devoirs des curés, à moins qu’il n’en résulte diversement de la nature des choses ou des statuts particuliers ; toutefois de manière cumulative avec le curé du lieu, aux termes de l’article IV

VIII. Quant aux religieux et aux membres de sociétés de vie apostolique qui travaillent au service de l’Ordinariat, que l’Ordinaire veille avec soin à ce qu’ils demeurent fidèles à la vocation et à l’identité de leur Institut propre, et à ce qu’ils maintiennent des liens étroits avec leurs supérieurs. 

IX. Puisque tous les fidèles doivent coopérer à l’édification du Corps du Christ [11], que l’Ordinaire et son presbyterium aient le souci que les fidèles, laïcs de l’Ordinariat, soit personnellement, soit en groupe, jouent leur rôle comme ferment apostolique et même missionnaire parmi les autres militaires avec qui ils vivent. 

X. En plus de ceux qui sont déterminés dans les statuts, selon La norme de l’article premier, appartiennent à l’Ordinariat militaire et se trouvent sous sa juridiction : 

1. Les fidèles qui sont militaires, ainsi que ceux qui sont adjoints aux forces armées, pourvu qu’ils y soient tenus en vertu des lois civiles ; 

2. Ceux qui constituent leur famille, c’est-à-dire leur conjoint et leurs enfants, même ceux qui sont majeurs s’ils habitent sous le même toit, ainsi que les parents et les personnes de service qui, pareillement, habitent sous le même toit ; 

3. Ceux qui fréquentent des écoles militaires ou résident dans les hôpitaux militaires, dans les maisons pour personnes âgées ou dans d’autres institutions semblables, et qui y exercent leur activité ; 

4. Tous les fidèles, hommes et femmes, qu’ils soient membres ou non d’un Institut religieux, qui exercent de manière stable une fonction qui leur a été confiée par l’Ordinaire militaire ou avec son consentement. 

XI. L’Ordinaire militaire dépend de la Congrégation pour les Évêques ou de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples et, selon les cas, traite les questions avec les dicastères compétents de la Curie romaine. 

XII. Tous les cinq ans, l’Ordinaire militaire présentera au Saint-Siège un rapport sur la situation de l’Ordinariat, selon la formule prescrite. Pareillement, l’Ordinaire militaire est tenu aux obligations de la visite « ad limina », selon le droit [12]. 

XIII. Dans les statuts particuliers, en observant toujours, là où elles existent, les conventions passées entre le Saint-Siège et les nations, on précisera, entre autres choses : 

1. En quel lieu sont situés l’église de l’Ordinaire aux armées et sa curie ; 

2. S’il doit y avoir un ou plusieurs vicaires généraux et quels autres officiers de Curie doivent être nommés ; 

3. Tout ce qui concerne la condition ecclésiastique de l’Ordinaire aux armées et des autres prêtres ou diacres, affectés à l’Ordinariat militaire, pendant l’exercice de leur fonction et au moment de sa cessation, ainsi que les prescriptions à observer en ce qui concerne leur situation militaire ; 

4. Comment on doit pourvoir au siège en cas de vacance ou d’empêchement ; 

5. Ce qu’il en est du Conseil pastoral, soit de l’Ordinariat tout entier, soit local, compte tenu des normes du Code de droit canonique ; 

6. Quels livres on doit tenir concernant l’administration des sacrements et l’état des personnes, selon les lois universelles et les prescriptions de la Conférence épiscopale.

XIV. En ce qui concerne les causes judiciaires des fidèles de l’Ordinariat militaire, le tribunal compétent en première instance est celui du diocèse dans lequel la curie de l’Ordinariat militaire a son siège ; dans les statuts, on désignera de manière permanente quel est le tribunal d’appel. Si l’Ordinariat a son tribunal, les appels seront déférés au tribunal que l’Ordinaire aux armées, avec l’approbation du Siège apostolique, aura désigné de manière stable [13]. 

Ce que nous prescrivons par la présente Constitution entrera en vigueur le 21 juillet de la présente année. Les normes de droit particulier demeurent en vigueur dans la mesure où elles sont en accord avec cette Constitution apostolique, mais les statuts de chaque Ordinariat aux armées, rédigés selon la norme de l’article I, devront être soumis à la révision du Saint-Siège dans un délai d’un an à compter de cette même date. 

Nous voulons que ces dispositions et normes soient valables et efficaces maintenant et dans l’avenir, nonobstant, si c’était nécessaire, les Constitutions et les Ordonnances apostoliques édictées par nos prédécesseurs, et toutes autres prescriptions, même dignes de mention particulière ou de dérogation. 

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 21 avril de l’année 1986, huitième de notre pontificat. 

 

JEAN-PAUL II

 

[1] Concile Vatican II, Christus Dominus, 43.

[2] Cf. Concile Vatican II, Const. dogm. Lumen gentium, 24.

[3] Ces prélats étaient parfois constitués « comme (s’ils étaient) les vrais prélats et pasteurs à l’égard de leurs clercs séculiers »(Innocent X, Bref Cum sicut maiestatis, du 26 septembre 1645 : Bullarium romanum, Turin 1868, t. XV, p. 410).

[4] AAS 43 (1951), p. 562-565.

[5] Cf. Décret Presbyterorum ordinis, 10.

[6] Concile Vatican II, Const. pastor. Gaudium et spes, 79.

[7] Cf. CIC can. 569.

[8] Cf. CIC can. 3.

[9] Cf. CIC, can. 163 et 377 1.

[10] Cf. CIC, can. 496.

[11] Cf. CIC can. 208.

[12] Cf. CIC can. 399 et 400 1 et 2 ; voir : S. Congr. Consistoriale, Décret de sacrorum lininum visitatione a Vicariis castrensibus peragenda, 28 février 1959 ; AAS 51(1959), p. 272-274.

[13] Cf. CIC, can. 1438, n. 2.


Source : http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19860421_spirituali-militum-curae.html