Normes sur les délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
de Congrégation pour la Doctrine de la Foi, promulgué le 11/10/2021

Texte Latin

NORMAE DE DELICTIS CONGREGATIONI

PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS


 


Pars prior


NORMAE SUBSTANTIALES


Art. 1


§ 1 Congregatio pro Doctrina Fidei, ad normam art. 52 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus, cognoscit, iuxta art. 2 § 2, delicta contra fidem necnon delicta graviora, tum contra mores tum in sacramentorum celebratione commissa  atque, ubi opus fuerit, ad canonicas sanctiones declarandas aut irrogandas ad normam iuris, sive communis sive proprii, procedit, salva competentia Paenitentiariae Apostolicae et firma manente Agendi ratio in doctrinarum examine.


§ 2 In delictis, de quibus in § 1, Congregationi pro Doctrina Fidei ius est, praevio mandato Romani Pontificis, iudicandi Patres Cardinales, Patriarchas, Legatos Sedis Apostolicae, Episcopos, necnon alias personas physicas de quibus in can. 1405 § 3 Codicis Iuris Canonici (= CIC) et in can. 1061 Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (= CCEO).


§ 3 Delicta reservata, de quibus in § 1, Congregatio pro Doctrina Fidei cognoscit ad normam articulorum qui sequuntur.


Art. 2


§ 1 Delicta contra fidem, de quibus in art. 1, sunt haeresis, apostasia atque schisma, ad normam cann. 751 et 1364 CIC et  cann. 1436 et 1437 CCEO.


§ 2 In casibus  de  quibus  in § 1 Ordinarii seu Hierarchae est, ad normam iuris, processum sive iudicialem in prima instantia sive per decretum extra iudicium agere, salvo iure appellandi seu recurrendi ad Congregationem pro Doctrina Fidei.


§ 3 In casibus, de quibus in § 1, Ordinarii seu Hierarchae est, ad normam iuris, respective excommunicationem latae sententiae vel excommunicationem maiorem ad forum externum remittere.


Art. 3


§ 1 Delicta graviora contra sanctitatem augustissimi Eucharistiae Sacrificii et sacramenti, Congregationi pro Doctrina Fidei cognoscendo reservata, sunt:

1° abductio vel retentio in sacrilegum finem aut abiectio consecratarum specierum, de quibus in can. 1382 § 1 CIC et in can. 1442 CCEO;

2° attentatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, de qua in can. 1379 § 1, 1° CIC;

3° simulatio liturgicae eucharistici Sacrificii actionis, de qua in can. 1379 § 5 CIC et in can. 1443 CCEO;

4° vetita ad normam can. 908 CIC et can. 702 CCEO eucharistici Sacrificii concelebratio, de qua in can. 1381 CIC et in can. 1440 CCEO, una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem.


§ 2 Congregationi pro Doctrina  Fidei reservatur quoque delictum, quod consistit in consecratione in sacrilegum finem unius vel utriusque materiae in eucharistica celebratione vel extra eam, de quo in can. 1382 § 2 CIC.


Art. 4


§ 1 Delicta graviora contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, Congregationi pro Doctrina Fidei iudicio reservata, sunt:

1° absolutio complicis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum, de qua in can. 1384 CIC et in can. 1457 CCEO;

2° attentatio sacramentalis absolutionis vel vetita confessionis auditio, de quibus in can. 1379 § 1, 2° CIC;

3° simulatio sacramentalis absolutionis, de qua in can. 1379 § 5 CIC et in can. 1443 CCEO;

4° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, de qua in can. 1385 CIC et in can. 1458 CCEO, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur;

5° violatio directa et indirecta sigilli  sacramentalis, de qua in can. 1386 § 1 CIC et in can. 1456 § 1 CCEO;

6° captio quovis technico instrumento facta vel evulgatio communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum, quae in sacramentali confessione, vera vel simulata, a confessario vel a paenitente dicuntur, de quibus in can. 1386 § 3 CIC.


§ 2 In causis ob delicta, de quibus in § 1, nemini licet nomen denuntiantis vel paenitentis sive accusato sive etiam eius Patrono significare, nisi denuntians vel paenitens expresse consenserit; denuntiantis credibilitatem attentius perpendatur et quodvis periculum violandi sigillum sacramentale omnino vitetur, cauto tamen ut ius defensionis accusati integrum maneat.


Art. 5


Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius attentatae sacrae ordinationis  mulieris:

1° si qui sacrum ordinem conferre vel mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit christifideles fuerint CIC subiecti, in excommunicationem latae sententiae incurrunt, cuius remissio ad normam can. 1379 § 3 CIC Sedi Apostolicae reservatur;

2° si vero qui mulieri sacrum ordinem conferre vel mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit christifideles fuerint CCEO subiecti, excommunicatione maiore puniatur, cuius remissio Sedi Apostolicae reservatur;


Art. 6


Delicta graviora contra mores, Congregationi pro Doctrina Fidei iudicio reservata, sunt:

1° delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum vel cum eo, qui habitualiter rationis usum imperfectum habet; ignorantia vel error ex parte clerici circa aetatem minoris non constituit circumstantia gravitatem delicti deminuens vel eximens;

2° comparatio, detentio, exhibitio vel divulgatio, libidinis vel lucri causa, imaginum pornographicarum minorum infra aetatem duodeviginti annorum quovis modo et quolibet instrumento a clerico patrata.


Art. 7


Qui delicta, de quibus in artt. 2-6, patraverit, praeter quae pro singulis delictis in CIC et in CCEO, necnon in his Normis praevidentur, iusta poena, si casus fert, puniatur pro gravitate criminis; si de clerico agitur, etiam dimissione vel depositione a statu clericali puniri potest.


Art. 8


§ 1 Actio  criminalis de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis praescriptione exstinguitur intra viginti annos.


§ 2 Praescriptio decurrit ad normam  can. 1362 § 2 CIC et can. 1152 § 3 CCEO. In delicto tamem, de quo in art. 6 § 1 n. 1, praescriptio decurrit a die, quo minor duodevicesimum aetatis annum explevit.


§ 3 Congregatio pro Doctrina Fidei ius habet praescriptioni derogandi pro omnibus et singulis casibus delictorum reservatorum, etiam si ad delicta pertineant antequam hae Normae vim obtinuerunt patrata.


Pars altera


NORMAE PROCESSUALES


TITULUS I

De Tribunalis competentia


Art. 9


§ 1 Congregatio pro Doctrina Fidei est Supremum Tribunal Apostolicum pro Ecclesia Latina necnon pro Ecclesiis Orientalibus Catholicis ad cognoscenda delicta articulis praecedentibus definita.


§ 2 Hoc Supremum Tribunal, tantum una cum delictis ipsi reservatis, cognoscit etiam alia delicta, de quibus reus accusatur ratione nexus personae et sceleris participationis.


§ 3 Delicta huic Supremo Tribunali reservata in processu iudiciali vel ex decreto extraiudiciali sunt persequenda.


§ 4 Pronuntiationes huius Supremi Tribunalis, latae intra limites propriae competentiae, Summi Pontificis approbationi non subiciuntur.


Art. 10


§ 1 Quoties Ordinarius seu Hierarcha notitiam saltem verisimilem habeat de delicto graviore, investigatione praevia ad normam can. 1717 CIC et can. 1468 CCEO peracta, eam significet Congregationi pro Doctrina Fidei, quae, nisi ob peculiaria rerum adiuncta causam sibi advocet, Ordinarium seu Hierarcham ad ulteriora procedere iubet.


§ 2 Ordinarii seu Hierarchae est, inde ab initio investigationis praeviae, imponendi quae in can. 1722 CIC vel in can. 1473 CCEO statuuntur.


§ 3 Si casus ad Congregationem directe deferatur, investigatione praevia haud peracta, munera processui praeponenda, quae iure communi ad Ordinarium seu Hierarcham spectant, ab ipsa Congregatione adimpleri possunt, quae directe vel per delegatum suum eis providet.


Art. 11


Congregatio pro Doctrina Fidei, in causis ad delicta ipsi reservata attinentibus, actus sanare potest, salvo iure defensionis, si leges mere processuales violatae fuerint.


TITULUS II

De processu iudiciali


Art. 12


§ 1 Iudices huius Supremi Tribunalis sunt ipso iure Membra Congregationis pro Doctrina Fidei.


§ 2 Tribunali, primus inter pares, praeest Congregationis Praefectus et, munere Praefecti vacante vel ipso Praefecto impedito, eius munera explet Congregationis Secretarius.


§ 3 Praefecti Congregationis est nominare etiam alios iudices.


Art. 13


In omnibus Tribunalibus in causis, de quibus in his Normis agitur, valide adimplere possunt munus:

1° Iudicis et Promotoris Iustitiae sacerdotes tantum laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praediti, bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclari.

2° Notarii et Cancellarii sacerdotes tantum integrae famae et omni suspicione maiores.

3° Advocati et Procuratoris christifideles laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praediti, qui a Praeside Collegii admittuntur.


Art. 14


Congregatio pro Doctrina Fidei dispensationes concedere potest in casibus peculiaribus a requisito sacerdotii.


Art. 15


Praeses Tribunalis, audito Promotore Iustitiae, eadem potestate gaudet, de qua in art. 10 §2.


Art. 16


§ 1 Instantia apud aliud Tribunal quovis modo finita, omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex officio quam primum transmittantur.


§ 2 Ad Tribunal appellationis provocari possunt, intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium a sententia primae instantiae publicatione, accusatus et Promotor Iustitiae Supremi Tribunalis Congregationis pro Doctrina Fidei.


§ 3 Appellatio interponi debet coram Supremo Tribunali Congregationis, quod, salvo casu collationis eiusdem muneris alii Tribunali, in secunda instantia causas cognoscit ab aliis Tribunalibus vel ab eodem Supremo Tribunali Apostolico sub alia Collegii compositione in prima instantia definitas.


§ 4 Non admittitur appellatio coram Supremo Tribunali Congregationis contra sententiam, si modo ad alia delicta attinet, de quibus in art. 9 § 2.


Art. 17


Si in gradu appellationis Promotor Iustitiae accusationem specifice diversam affert, hoc Supremum Tribunal potest, tamquam in prima instantia, illam admittere et de ea iudicare.


Art. 18


Res iudicata habetur:

1° si sententia in secunda instantia prolata fuerit;

2° si appellatio proposita non fuerit intra terminum, de quo in art. 16 § 2;

3° si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit;


TITULUS III

De processu extraiudiciali


Art. 19


§ 1 Quoties Congregatio pro Doctrina Fidei decreverit processum extraiudicialem ineundum esse, applicandi sunt can. 1720 CIC et can. 1486 CCEO;


§ 2 Praevio mandato Congregationis pro Doctrina Fidei, poenae expiatoriae perpetuae irrogari possunt.


Art. 20


§ 1 Processus extraiudicialis agi potest a Congregatione pro Doctrina Fidei vel ab Ordinario seu Hierarcha vel ab eorum Delegato.


§ 2 Munere Delegati fungi possunt sacerdotes tantum laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praediti, bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclari.


§ 3 Ad normam can. 1720 CIC, in hoc processu quoad munus Assessoris requisita valent, de quibus in can. 1424 CIC.


§ 4 Qui investigationem agit munera adimplere nequit, de quibus in §§ 2 et 3.


§ 5 Ad normam can. 1486 CCEO, munere Promotoris Iustitiae fungi possunt sacerdotes tantum laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praediti, bonis moribus, prudentia et iuris peritia praeclari.


§ 6 Munere Notarii fungi possunt sacerdotes tantum integrae famae et omni suspicione maiores.


§ 7 Reo semper adhibendo est Advocatus vel Procuratoris, qui christifidelis esse debet laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praeditus, a Congregatione pro Doctrina Fidei vel ab Ordinario seu Hierarcha vel ab eorum Delegato admissus. Ubi reus ei non providerit, competens Auctoritas aliquem nominet, tantum in munere mansurum quamdiu reus quemdam sibi constituerit.


Art. 21


Congregatio pro Doctrina Fidei dispensationes a requisitis sacerdotii et titulorum academicorum concedere potest, de quibus in art. 20.


Art. 22


Processu extraiudiciali quovis modo expleto, omnia acta causae ad Congregationem pro Doctrina Fidei ex officio quam primum transmittantur.


Art. 23


§ 1 Ad normam can. 1734 CIC, Promotor Iustitiae Congregationis pro Doctrina Fidei et reus ius habent decreti revocationem vel emendationem scripto petendi, ab Ordinario vel ab eius Delegato lati ex can. 1720, 3° CIC.


§ 2 Tantum postea Promotor Iustitiae Congregationis pro Doctrina Fidei et reus, cum praescripta can. 1735 CIC servaverint, recursum hierarchicum ad eiusdem Dicasterii Congressum proponere possunt, ad normam can. 1737 CIC.


§ 3 Promotor Iustitiae Congregationis pro Doctrina Fidei et reus adversus decretum a Hierarcha vel ab eius Delegato ex can. 1486 § 1, 3° CCEO prolatum recursum hierarchicum proponere possunt ad eiusdem Dicasterii Congressum ex can. 1487 CCEO.


§ 4 Recursus non admittitur ad Congressu Congregationis pro Doctrina Fidei contra decretum, quod tantum ad alia delicta, de quibus in art. 9 § 2, attinet.


Art. 24


§ 1 Adversus actus administrativos singulares Congregationis pro Doctrina Fidei in casibus de delictis reservatis, Promotor Iustitiae Dicasterii et accusatus ius habent intra terminum peremptorium sexaginta dierum utilium recursum ad eandem Congregationem proponendi, quae videt de merito ac de legitimitate, remoto quovis ulteriore recursu de quo in art. 123 Constitutionis Apostolicae Pastor bonus.


§ 2 Quoad recursum proponendum attinet, de quo in § 1, qui secus admitti non potest, semper adhibere debet Patronum, qui christifidelis sit, peculiari mandato munitus et laurea doctorali vel saltem licentia in iure canonico praeditus.


§ 3 Recursus, de quo in § 1, ut admitti possit, petitum perspicue indicare debet et rationes continere in iure et in facto, quibus innititur.


Art. 25


Decretum poenale extraiudiciale definitivum fit:

1° ubi elapsus sit inutiliter terminus, de quo in can. 1734 § 2 CIC vel in can. 1737 § 2 CIC;

2° ubi elapsus sit inutiliter terminus, de quo in can. 1487 § 1 CCEO;

3° ubi elapsus sit inutiliter terminus, de quo in art. 24 § 1 harum Normarum;

4° ubi latum sit a Congregatione pro Doctrina Fidei ex art. 24 § 1 harum Normarum.


TITULUS IV

Dispositiones finales


Art. 26


Ius est Congregationis pro Doctrina Fidei, in quolibet procedendi rationis stadio et gradu, Summi Pontificis iudicio quoad dimissionem vel depositionem a statu clericali una cum dispensatione a lege caelibatus directe deferre casus gravissimos, de quibus in artt. 2-6, ubi de delicto patrato manifeste constet, data reo facultate sese defendendi.


Art. 27


Ius accusati est quovis tempore a Summo Pontifice, per Congregationem pro Doctrina Fidei, dispensationem petere ab omnibus oneribus ex sacra ordinatione manantibus, incluso caelibatu, et, si casus ferat, ex professione religiosa.


Art. 28


§ 1 Exceptis denuntiationibus, processibus et decisionibus ad delicta, de quibus in art. 6, attinentibus, secreto pontificio subiectae sunt causae de delictis his Normis rectis.


§ 2 Quicumque secretum violaverit vel ex dolo aut gravi neglegentia aliud damnum intulerit accusato vel testibus vel iis qui ex vario titulo causa poenali attinguntur, ad instantiam partis laesae vel etiam ex officio, congruis poenis puniatur.


Art. 29

Hisce in causis, una cum praescriptis harum Normarum, canones quoque de delictis et poenis necnon de processu poenali utriusque Codicis applicandi sunt.

Texte Français

NORMES SUR LES DÉLITS RÉSERVÉS 

A LA CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOITraduction française provisoire et privée, 

supervisée par le prof. Cédric Burgun, directeur de publication, 

et par Christian Paponaud, chargé d'enseignement. Tous droits réservés.Première partie


NORMES SUBSTANTIELLES


Art. 1


§1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, conformément à l'article 52 de la Constitution Apostolique Pastor Bonus, juge, selon l'article 2 §2, les délits contre la foi, ainsi que les délits plus graves commis contre les mœurs ou dans la célébration des sacrements, et, le cas échéant, procède à la déclaration ou à l'imposition des peines canoniques selon soit le droit commun ou le droit propre, restant sauve la compétence de la Pénitencerie Apostolique et sans préjudice de la Procédure pour l'examen des doctrines.


§2. Dans les délits mentionnés au §1, après avoir reçu mandat du Pontife Romain, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a le droit de juger les Pères Cardinaux, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique, les Évêques, ainsi que les autres personnes physiques mentionnées au can. 1405 §3 du Code de Droit Canonique (CIC) et au can. 1061 du Code des Canons des Églises Orientales (CCEO).


§3. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi juge les délits réservés mentionnés au §1 conformément aux articles suivants.


Art. 2


§1. Les délits contre la foi visés à l'art. 1 sont l'hérésie, l'apostasie et le schisme, conformément aux canons 751 et 1364 du CIC et aux canons 1436 et 1437 du CCEO.


§2. Dans les cas mentionnés au § 1, il appartient à l'Ordinaire ou au Hiérarque, conformément au droit, de conduire le procès judiciaire en première instance ou extrajudiciaire par décret, restant sauf le droit d'appel ou de recours à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.


§3. Dans les cas mentionnés au § 1, il appartient à l'Ordinaire ou au Hiérarque, conformément au droit, de remettre au for externe respectivement l'excommunication latae sententiae ou l'excommunication majeure.


Art. 3


§1. Les délits les plus graves contre la sainteté du très auguste Sacrifice et Sacrement de l'Eucharistie réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont : 

1° la soustraction ou la conservation à des fins sacrilèges ou la profanation des espèces consacrées, visées au can. 1382 § 1 CIC et au can. 1442 CCEO ;

2° la tentative de célébration liturgique du Sacrifice eucharistique visée au can. 1379 §1, 1° CIC ; 

3° la simulation de célébration liturgique du Sacrifice eucharistique visée au can. 1379 §5 CIC et au can. 1443 CCEO ;

4° la concélébration du Sacrifice eucharistique interdite par le can. 908 CIC et le can. 702 CCEO, mentionnée au can. 1381 CIC et au can. 1440 CCEO, avec les ministres des communautés ecclésiales qui n'ont pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l'ordination sacerdotale.


§2. A la Congrégation pour la doctrine de la Foi est aussi réservé le délit de consécration d'une ou des deux espèces dans un but sacrilège, pendant ou en dehors de la célébration de l'Eucharistie, visé au canon 1382 § 2 CIC.


Art. 4


§1. Les crimes les plus graves contre la sainteté du sacrement de pénitence réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :

1° l'absolution du complice du péché contre le sixième commandement du Décalogue, visée au can. 1384 CIC et au can. 1457 CCEO ;

2° la tentative d'absolution sacramentelle ou l'audition interdite de la confession, visée au can. 1379 §1, 2° CIC

3° la simulation de l'absolution sacramentelle visée au can. 1379 §5 CIC et au can. 1443 CCEO ;

4° la sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, visée au can. 1385 CIC et le can. 1458 CCEO, si elle est dirigée vers le péché avec le confesseur lui-même ;

5° la violation directe ou indirecte du sceau sacramentel, visée au can. 1386 §1 CIC et au can. 1456 §1 CCEO ;

6° l'enregistrement, par quelque moyen technique que ce soit, ou la divulgation malveillante par les moyens de communication sociale de propos tenus par le confesseur ou le pénitent en confession sacramentelle, qu'ils soient vrais ou simulés, visés au can. 1386 § 3 CIC.


§2. Dans les cas de crimes mentionnés au § 1, il n'est pas permis à quiconque de révéler le nom du plaignant ou du pénitent, soit à l'accusé, soit à son Patron, à moins que le plaignant ou le pénitent n'ait donné son consentement exprès ; la crédibilité du plaignant doit être évaluée avec un soin particulier, et tout danger de violation du sceau sacramentel doit être absolument évité, tandis que le droit de défense de l'accusé doit être garanti.


Article 5


A la Congrégation pour la doctrine de la foi est aussi réservé le délit plus grave de tentative d'ordination sacramentelle d'une femme :

1° si la personne qui tente de conférer l'ordre sacré ou la femme qui tente de recevoir l'ordre sacré est une fidèle sujette du CIC, elle encourt l'excommunication lataes ententiae, dont la rémission visée au can. 1379 § 3 CIC est réservée au Siège Apostolique ;

2° si la personne qui tente de conférer l'ordre sacré ou la femme qui tente de recevoir l'ordre sacré est une fidèle sujette du CCEO, doit être punie de l'excommunication majeure dont la rémission est réservée au Siège apostolique.


Art. 6


Les crimes les plus graves contre les mœurs, réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, sont les suivants :

1° le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec une personne de moins de dix-huit ans ou avec une personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison ; l'ignorance ou l'erreur du clerc sur l'âge du mineur ne constitue pas une circonstance atténuante ou exonératoire ;

2° l'acquisition, la détention, l'exposition ou la divulgation, dans un but de luxure ou de profit, d'images pornographiques de personnes de moins de dix-huit ans par un clerc, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit.


Art. 7


Quiconque commet les crimes visés aux articles 2-6 doit être puni, s'il y a lieu, en plus de ce qui est prévu pour chaque délit dans le CIC et le CCEO, ainsi que dans les présentes Normes, avec une peine appropriée selon la gravité du crime ; s'il est clerc, il peut également être puni par le renvoi ou la déposition de l'état clérical.


Art. 8


§1. L'action criminelle relative aux délits réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi s'éteint par prescription de vingt ans.


§2. La prescription court selon le canon 1362 § 2 CIC et le canon 1152 § 3 CCEO. Toutefois, dans le cas du délit mentionné à l'art. 6 n. 1, le délai de prescription commence à courir à partir du jour où le mineur atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.


§3. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit de déroger à la prescription pour tous les cas individuels de crimes réservés, même s'ils concernent des crimes commis avant l'entrée en vigueur des présentes Normes.Deuxième partie


NORMES DE PROCÉDURE


Titre I

Compétence du Tribunal


Art. 9


§1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi est le Tribunal Apostolique Suprême pour l'Eglise latine et pour les Eglises catholiques orientales dans le jugement des délits définis dans les articles précédents.


§2. Ce Tribunal Suprême, seulement en plus des délits qui lui sont réservés, juge aussi les autres délits dont l'auteur est accusé en raison du lien de personne et de complicité.


§3. Les délits réservés à ce Tribunal suprême sont poursuivis par voie judiciaire ou par décret extrajudiciaire.


§4. Les prononcés de ce Tribunal Suprême, émis dans les limites de sa compétence, ne sont pas soumis à l'approbation du Souverain Pontife.


Art. 10


§1. Chaque fois que l'Ordinaire ou le Hiérarque a connaissance, au moins vraisemblable, d'un délit plus grave, après avoir mené l'enquête préliminaire selon la norme des can. 1717 CIC et 1468 CCEO, il doit la porter à la connaissance de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui, si elle n'invoque pas à elle la cause en raison de circonstances particulières, ordonne à l'Ordinaire ou au Hiérarque de poursuivre la procédure.


§2. Il est de la compétence de l'Ordinaire ou du Hiérarque, dès le début de l'enquête préliminaire, d'imposer ce qui est établi au can. 1722 CIC ou au can. 1473 CCEO.


§3. Si le cas est renvoyé directement à la Congrégation sans procéder à l'enquête préliminaire, les préliminaires du procès, qui, selon le droit commun, relèvent de la responsabilité de l'Ordinaire ou du hiérarque, peuvent être effectués par la Congrégation elle-même, qui le fait directement ou par l'intermédiaire de son propre délégué.


Art. 11


Dans les cas concernant les délits qui lui sont réservés, la Congrégation pour la doctrine de la foi peut rectifier les actes, restant sauf le droit de la défense, si des lois de simple procédure ont été violées.


Titre II

La procédure judiciaire


Art. 12


§1. Les juges de ce Tribunal Suprême sont, de plein droit, les membres de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.


§2. Le Préfet de la Congrégation préside le Tribunal, comme premier entre égaux, et, en cas de vacance ou d'empêchement du Préfet, le Secrétaire de la Congrégation remplit cette charge.


§3. Il appartient au Préfet de la Congrégation de nommer également d'autres juges.


Art. 13


Dans tous les Tribunaux, pour les cas visés par les présentes Normes, peuvent valablement exercer la fonction de :

1° Juge et promoteur de justice : uniquement des prêtres ayant un doctorat ou au moins une licence en droit canonique, de bonnes mœurs, particulièrement distingués par leur prudence et leur expérience juridique ;

2° Notaire et chancelier : uniquement des prêtres intègres et au-dessus de tout soupçon ;

3°Avocat et Procureur : des fidèles ayant un doctorat ou au moins une licence en droit canonique, qui sont admis par le Président du Collège.


Art. 14


La Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut accorder une dispense de l'exigence du sacerdoce dans des cas particuliers.


Article 15


Le président du Tribunal, après avoir entendu le promoteur de justice, dispose du même pouvoir que celle visée par l'art. 10 §2.


Art. 16


§1. Quelle que soit la manière par laquelle se conclut l'instance dans un autre tribunal, tous les actes de la cause doivent être envoyés d'office, dans les plus brefs délais, à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.


§2. L'accusé et le Promoteur de Justice du Tribunal Suprême de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi peuvent interjeter appel dans le délai péremptoire de soixante jours utiles à compter de la publication de la sentence de première instance.


§3. L'appel doit être porté devant le Tribunal Suprême de la Congrégation qui, à moins qu'un autre tribunal ne soit chargé de cette tâche, juge en deuxième instance les cas définis en première instance par les autres tribunaux ou par le Tribunal suprême apostolique lui-même dans une autre composition collégiale.


§4. Aucun recours n'est admis devant le Tribunal suprême de la Congrégation contre la sentence si elle ne porte que sur les autres délits visés par l'article 9 §2.


Art. 17


Si, au degré d'appel, le promoteur de justice introduit une accusation spécifiquement différente, ce Tribunal suprême peut l'admettre et la juger comme en première instance.


Art. 18


L'affaire est passée en force de chose jugée :

1° si la sentence a été rendu en deuxième instance ;

2° si aucun appel n'a été introduit dans le délai visé à l'art. 16 § 2 ;

3° si, au degré d'appel, l'instance est parvenue à péremption ou si on a renoncé à celle-ci.


Titre III

Le procès extrajudiciaire


Art. 19


§1. Lorsque la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a décidé qu'un procès extrajudiciaire on doit appliquer les cann. 1720 CIC ou 1486 CCEO doivent être appliqués.


§2. Après avoir demandé le mandat de la Congrégation pour la doctrine de la foi, on peut imposer des peines expiatoires perpétuelles.


Art. 20


§1. Le procès extrajudiciaire peut être mené par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ou par l'Ordinaire ou le Hiérarque ou leur délégué.


§2. Seuls les prêtres dotés d'un doctorat ou au moins d'une licence en droit canonique, de bonnes mœurs, particulièrement distingués par leur prudence et leur expérience juridique, peuvent remplir la fonction de délégué.


§3. Conformément au can. 1720 CIC, les exigences du can. 1424 CIC s'appliquent à la fonction d'assesseur dans ce procès.


§4. Celui qui pratique l'enquête ne peut pas exercer les fonctions visées aux paragraphes 2 et 3.


§5. Selon les normes du canon 1486 CCEO, seuls les prêtres ayant un doctorat ou au moins une licence en droit canonique, de bonnes mœurs, et particulièrement distingués pour leur prudence et leur expérience juridique, peuvent remplir la fonction de Promoteur de Justice.


§6. Seuls les prêtres de bonne réputation et au-dessus de tout soupçon peuvent exercer la fonction de notaire.


§7. L'accusé doit toujours avoir recours à un avocat ou à un procureur qui doit être un fidèle titulaire d'un doctorat ou au moins d'une licence en droit canonique, admis par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ou par l'Ordinaire ou le Hiérarque ou leur délégué. Si l'accusé ne le fait pas, l'autorité compétente en désigne un, qui reste en fonction jusqu'à ce que l'accusé ait créé le sien.


Art. 21


La Congrégation pour la Doctrine de la Foi peut accorder des dispenses des exigences du sacerdoce et des diplômes universitaires visés à l'article 20.


Art. 22


Quelle que soit la manière par laquelle se conclut le procès extrajudiciaire, tous les actes de la cause doivent être envoyés d'office, dans les plus brefs délais, à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.


Art. 23


§1. Conformément au canon 1734 CIC, le Promoteur de Justice de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et l'accusé ont le droit de demander par écrit la révocation ou la correction du décret émis par l'Ordinaire ou son délégué en vertu du canon 1720, 3e CIC.


§2. Seulement par la suite le Promoteur de Justice de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et le contrevenant, après avoir observé les dispositions du canon 1735 CIC, peuvent introduire un recours hiérarchique auprès du Congrès du même Dicastère, conformément au canon 1737 CIC.


§3. Contre le décret émis par le Hiérarque ou son délégué selon le can. 1486, § 1, 3 CCEO, le Promoteur de Justice de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et l'accusé peuvent introduire un recours hiérarchique auprès du Congreso du même Dicastère selon le can. 1487 CCEO.


§4. Aucun recours n'est admis devant le Congreso de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi contre un décret s'il ne porte que sur les autres délits mentionnés à l'article 9 §2.


Art. 24


§1. Le Promoteur de Justice de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et l'accusé ont le droit de faire recours contre les actes administratifs individuels de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi dans les cas de délits réservés, dans le délai péremptoire de soixante jours utiles, auprès de la même Congrégation, qui en juge en fait et en droit, après avoir éliminé tout autre recours selon l'article 123 de la Constitution Apostolique Pastor Bonus.


§2. Pour présenter l'appel visé au § 1, l'accusé doit, à peine d'irrecevabilité du recours lui-même, toujours s'adjoindre les services d'un avocat qui doit être un fidèles, muni mandat approprié, et titulaire d'un doctorat ou au moins d'une licence en droit canonique.


§3. Le recours visé au §1, pour être recevable, doit indiquer clairement le petitum et contenir les motifs en droit et en fait sur lesquels il se fonde.


Art. 25


Le jugement pénal extrajudiciaire devient définitif :

1° lorsque le délai prévu au can. 1734 § 2 CIC ou celui prévu au can. 1737 § 2 CIC s'est écoulé inutilement ;

2° lorsque le délai prévu au c. 1487 § 1 CCEO s'est écoulé inutilement.

3° lorsque le délai mentionné à l'art. 24 § 1 des présentes Normes s'est écoulé inutilement ;

4° lorsqu'a été émis par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ce qui est prévu à l'art. 24 §1 des présentes Normes.


Titre IV

Dispositions finales


Art. 26


La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le droit, à n'importe quel stade et degré de la procédure, de s'en remettre directement à la décision du Souverain Pontife, en ce qui concerne le renvoi ou la déposition de l'état clérical, ainsi que la dispense de la loi du célibat, dans les cas de particulière gravité visés aux articles 2-6, lorsqu'il est évident que le délit a été commis, après que l'accusé a eu la possibilité de se défendre.


Art. 27


L'accusé a le droit, à tout moment, de présenter au Souverain Pontife, par l'intermédiaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, une demande de dispense de toutes les obligations découlant de l'ordination sacrée, y compris le célibat et, si c'est le cas, aussi des vœux religieux.


Art. 28


§1. À l'exception des dénonciations, procès et décisions concernant les crimes visés à l'art. 6, les causes relatives aux délits réglementés par les présentes Normes sont soumises au secret pontifical.


§2. Quiconque viole le secret ou, par malveillance ou négligence grave, cause d'une autre manière un préjudice à l'accusé, aux témoins ou aux personnes impliquées à divers titre dans l'affaire pénale, à la demande de la partie lésée ou même d'office, doit être puni des peines appropriées.


Art. 29


Dans ces cas, outre les prescriptions de ces Normes, il faut appliquer les canons sur les délits et les peines et sur la procédure pénale de l'un ou de l'autre Code.